ANUNȚ CONCURS SECRETAR ȘEF

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” cu sediul în localitatea Tulcea, str.
Tineretului, nr. 2, organizează concurs de ocuparea următorului post vacant temporar pe perioadă determinată: SECRETAR ȘEF.


Concursul se va desfășura la sediul liceului, localitatea Tulcea,  str. Tineretului , nr 2:
Proba scrisă:  26.11.2021  ora 10.00
Proba practica : 26.11.2021 ora 13.00
Proba interviu : 26.11.2021  ora 14.00

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru SECRETAR SEF:
– Studii superioare cu diplomă de licență;
– Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta dosarul de înscriere pana la data de 17.11.2021, la secretariatul unității.

Relatii referitoare la organizarea concursului:
Date contact: 0240535718
E-mail:coandatl@gmail.com
Site: www.coandatl.com

ETAPE:
1. Selecția dosarelor
2. Proba scrisă – 100 de puncte
3. Proba practică- 100 de puncte
4. Interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă.

Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Calendarul de desfășurare a concursului

 • Depunerea dosarelor candidaților 10.11.2021- 17.11.2021 9.00-15.00 Secretariat
 • Selecția dosarelor 18.11.2021 9.00-11.00
 • Afișarea rezultatelor selecției
  dosarelor 18.11.2021 13.00 Avizier
 • Depunerea contestațiilor 19.11.2021 9.00-11.00 Secretariat
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor 19.11.2021 12.00 Avizier
 • Proba scrisă 26.11.2021 10.00 Sala de examen
 • Proba practică 26.11.2021 13.00 Secretariat
 • Proba interviu 26.11.2021 14.00 Sala de examen
 • Afișarea rezultatelor 26.11.2021 15.00 Avizier
 • Depunerea contestațiilor în urma
  susținerii probei scrise 26.11.2021 15.30 Secretariat
 • Afișarea rezultatelor în urma
  contestațiilor 26.11.2021 16.00 Avizier
 • Afișarea rezultatelor finale 26.11.2021 16.30 Avizier

CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Studii superioare cu diplomă de licență;
Vechimea în specialitate: 3 ani;
Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel, Word și cunoștințe de
utilizare e-mail;
Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL,
REVISAL, SIIR;
Cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ.

TEMATICA
1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar
2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar
3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar
4. Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare
5. Duplicate ale actelor de studii
6. Documente școlare
7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi
8. Arhivarea și circuitul documentelor 9.  Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare
2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
3. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare
4. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic ți didactic auxiliar, actualizată
5. HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
6.  HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
7.  Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011
8.  Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice
9.  Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999
10. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200”
11. Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
12. Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
13. HG 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților
14. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare 15.Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale
16.  OUG nr. 10/2008 privind salarizarea personalului nedidactic din învățământ

Posted in: Informații utile

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns