BURSE

Prima pagină » BURSE

BURSE

An școlar 2023-2024

BURSA DE EXCELENTA OLIMPICA I

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
– premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

– copii de pe diplomele obținute;

CERERE BURSĂ DE excelență I

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.

BURSA DE EXCELENTA OLIMPICA II

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
– premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate/finanțate de Ministerul Educației

– copii de pe diplomele obținute;

CERERE BURSĂ DE excelență II

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.

BURSA DE MERIT

CLASA V

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia; -lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza medie pe parcursul primelor doua intervale de invatare. – în primele 15 de zile calendaristice ale lunii ianuarie.

CLASA IX

30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia; -lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei de admitere. -în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023

CLASELE VI-XII

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia -lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale din anul 2022-2023. în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar –  TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023

PREMII LA OLIMPIADELE JUDETENE

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlarerecunoscute de Ministerul Educației; elevii care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

– copii de pe diplomele obținute;

– cerere.

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.

PREMII CONCURSURI SCOLARE SI EXTRASCOLARE

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolarerecunoscute și finanțate de Ministerul Educației

– copii de pe diplomele obținute;

– cerere.

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.
Premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

– copii de pe diplomele obținute;

– cerere.

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.

MEDALII COMPETITII SPORTIVE

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
Elevii care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice

– copii de pe diplomele obținute;

– cerere.

– în primele 25 de zile calendaristice – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023/ 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru anii terminali.

BURSE SOCIALE

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE

elevi din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50 % din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

 

– a) CERERE BURSĂ ;

-b) DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit,

c) ACORD PRELUCRARE DATE cu caracter personal, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

d) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5:

-certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani,

-actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz

 

-în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023
CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE

Elevi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

 

– a) CEREREA  părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

-b) DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit,

c) ACORD PRELUCRARE DATE pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

d) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5:

-certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani,

-actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

 

-în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023
CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
Elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență

– a) CEREREA părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

b) ACORD PRELUCRARE DATE cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5:

-certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani,

-actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz

 

-în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023
Elevi care provin din familii monoparentale

– a) CEREREA părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

b) ACORD PRELUCRARE DATE cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5:

-certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani,

-actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

-în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023

Elevi cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;

 

a) CERERE bursa medicala

b) certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5)

-în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023

BURSA TEHNOLOGICA

ELEVII REPETENTI

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. * EXCEPTIE CAZURILE DE REPETENTIE DIN MOTIVE MEDICALE.

Elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică. -bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. -în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar – TERMEN LIMITA – 4 octombrie 2023

ELEVII CU PESTE 10 ABSENTE NEMOTIVATE

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
-Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.

ELEVI CU NOTA LA PURTARE SUB 7

CRITERII DE ACORDARE ACTE NECESARE PERIOADA  DE DEPUNERE
-Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.

ATENTIE!

*Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

*Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică.

* Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială

*Un elev poate beneficia de o singură bursă socială.

*Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/tehnologică/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

*Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

*Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.