ATRIBUTII MEMBRI CA

Prima pagină » ATRIBUTII MEMBRI CA
PREȘEDINTE CA - MIHAI TIULIUMEANU, DIRECTOR

• conduce şedinţele consiliului de administraţie;
• în situaţia în care tematica şedinţei vizează eliberarea din funcţie a directorului, numit în urma concursului naţional, iar directorul este preşedinte, de drept sau ales, şedinţa este condusă de un alt membru al consiliului de administraţie ales prin votul membrilor;
• coordonează elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie şi le supune spre aprobare membrilor consiliului de administraţie la începutul fiecărui an şcolar;
• semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;
• întreprinde, după caz, alături de director, demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;
• desemnează - în cazul în care deţine şi funcţia de director al unităţii de învăţământ/solicită directorului să desemneze ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic de predare sau didactic auxiliar din unitatea de învăţământ, care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;
• colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/ observatorilor/ invitaţilor, elaborării şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;
• răspunde de elaborarea şi gestionarea documentelor consiliului de administraţie.

SECRETAR CA - MARIA AGIGHIOLEANU

• asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele prevăzute de prezenta metodologie-cadru, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;
• constituie, înregistrează, leagă şi numerotează registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie, precum şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a registrului, directorul semnează şi ştampilează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului; constituie, după caz, arhiva electronică cu procesele-verbale şi hotărârile consiliului de administraţie;
• scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie/ redactează electronic, după caz, procesele-verbale ale şedinţelor;
• redactează, pe baza procesului-verbal al şedinţei, o hotărâre a consiliului de administraţie care conţine enumerarea deciziilor definitive de aprobare/avizare sau respingere prin vot a documentelor/propunerilor /cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei şi o prezintă preşedintelui pentru a fi semnată;
• afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia; în situaţia în care hotărârile conţin informaţii cu privire la date cu caracter personal, acestea se anonimizează;
• transmite în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei, la cerere, membrilor consiliului de administraţie şi observatorilor, în copie, hotărârea consiliului de administraţie, procesul-verbal al şedinţei şi, după caz, anexele acestuia, cu anonimizarea datelor cu caracter personal;
• răspunde, alături de preşedinte, de arhivarea, pe suport hârtie sau electronic, a documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie şi de securitatea acestor arhive;
• alte atribuţii rezultând din actele normative/administrative cu caracter normativ aplicabile în materie.