ANUNT ANGAJARE PAZNIC

CONDIȚII DE PARTICIPARE CONCURS:

Condiţii generale

 1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România
 2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit
 3. Capacitatea deplină de exerciţiu
 4. Stare de sănătate corespunzătoare
 5. Îndeplinirea condiţiilor de studii
 6. Nu are condamnări definitive

Condiţii specifice

 • nivelul studiilor: studii medii (diploma liceu sau şcoală profesională)
 • certificate de absolvire a cursului de agent de pază
 • cunoștințe de operare pe calculator ( constituie un avantaj)
 • vechime în muncă: 5 ani .

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diploma de absolvire a liceului sau şcoală profesională)
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă, raport salariat REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă.
 8. Cazierul judiciar în original
 9. Certificat de integritate
 10. Adeverință care să ateste starea de sănătate;
 11. Curriculum vitae – model European
 12. Atestat pază
 • Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar.
 • Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 1. selecția dosarelor;
 2. proba scrisă
 3. interviul

CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul  Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea din strada Tineretului, nr. 2, conform graficului.

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea din strada Tineretului, nr. 2, conform graficului de mai jos:

 • Depunerea dosarelor în perioada 05.2024-25.06.2024  între orele 12:00-14.00;
 • Selecţia dosarelor–26.06.2024, ora 10:00;
 • Afişarea rezultatelor selectării dosarelor- 06.2024, ora 12,00;
 • Contestatii rezultate selectia dosarelor:26.06.2024, ora 0015.00;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor 26.06.2024, ora 16,00;
 • Proba scrisă 27.06.2024 ora 10:00;
 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 27.06.2024 ora 13,00;
 • Contestaţii proba scrisă: 06.2024 ora 14.00-15.00;
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii la proba scrisă -27.06.2024 00
 • Proba interviu – 06.2024, ora 10.00
 • Rezultatul final al concursului–28.06.2024, ora 14.00;

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă  nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE PROBA SCRISĂ

 1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 3. Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in munca;
 4. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare impotriva incendiilor;
 5. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1)
 6. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).
 7. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 Notă: Din toate legile enumerate în bibliografie, candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la învățământul preuniversitar.

Relații suplimentare la sediul unității sau la telefon 0240535718

Posted in: Education

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns