ANUNT ANGAJARE

ANGAJAM MUNCITOR INTRETINERE CURTE

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE CONCURS:

Condiţii generale

 1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România
 2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit
 3. Capacitatea deplină de exerciţiu
 4. Stare de sănătate corespunzătoare
 5. Îndeplinirea condiţiilor de studii
 6. Nu are condamnări definitive

Condiţii specifice

 • nivelul studiilor: studii medii
 • vechime în muncă: 10 ani .

 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (foaie matricolă, diploma de absolvire)
 1. Copia certificatului de naștere
 2. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 3. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 4. Copia carnetului de muncă, raport salariat REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
 5. Cazierul judiciar în original
 6. Certificat de integritate
 7. Adeverință care să ateste starea de sănătate;
 8. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative
 • Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină
 • Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 1. selecţia dosarelor;
 2. proba scrisă
 3. interviul
 4. proba practică

 

CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul  Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea din strada Tineretului ,nr. 2, conform graficului.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea din strada Tineretului ,nr. 2, conform graficului de mai jos:

 • Depunerea dosarelor în perioada 11.2023-29.11.2023  între orele 12:00-14.00;
 • Selecţia dosarelor – 4. 12.2023, ora 09:00;
 • Afişarea rezultatelor selectării dosarelor- 12.2023, ora 12,00;
 • Contestatii rezultate selectia dosarelor: 04.12.2023, ora 0015.00;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor 04.12.2023, ora 16,00;
 • Proba scrisă 05.12.2023 ora 09.00;
 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 05.12.2023 ora 13,30;
 • Contestaţii proba scrisă: 12.2023 ora 14.00-15.00;
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii la proba scrisă -05.12.2023 00
 • Proba practică-12.2023, ora 09,00;
 • Afişarea rezultatelor la proba practică– 12.2023 ora 12.00;
 • Contestaţii proba practică: 12.2023 ora 12.00-13.00;
 • Rezultatul contestatiei la proba practică- 12.2023, ora 14.00
 • Proba interviu – 12.2023, ora 15.00
 • Rezultatul final al concursului–08.12.2023, ora 14.00

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II-Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
 3. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: Titlul IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
 4. Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
 5. Ordinul MS și ME nr.2508/4493/2023 privind asigurarea asistenței medicale a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și promovarea unui stil de viață sănătos.
 6. Legii învățământului preuniversitar nr.198/05.07.2023.

 TEMATICA

 1. Legea nr.307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.
 2. Legea sănătății şi securității în muncă nr.319/2006 şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006.
 3. Regulamentul cadru de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.aprobat prin OMEN nr.4183/04.07.2022 publicat in Monitorul Oficial nr.675/06.07.2022 si OME nr.4430/08.06.2023 de modificare .
 4. Atribuţiile prevăzute în fişa postului.
 5. Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare, mobilier școlar, parchet, pereți, uși, ferestre, clădiri etc.
 6. Întreținere și amenajare spații verzi și curte.
 7. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.

 

Notă: Din toate legile enumerate în bibliografie, candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la:

– învățământul preuniversitar

-atribuțiile/competențele administratorului financiar.

 

Relații suplimentare la sediul unității – telefon 0240535718

 

Posted in: Education

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns