TEAM-VET

TEAM-VET

Tehnologii Europene prin Activități de Mobilitate VET (TEAM-VET)

Ref. no: 2019-1-RO01-KA102-062053

Programul Erasmus+

KA1 – Learning Mobility of Individuals

KA102 – VET learner and staff mobility

SCOP:

Proiectul TEAM-VET a avut ca scop îmbunătățirea nivelului de formare profesională, dezvoltarea competențelor tehnice generale și formarea abilităților practice cheie ale elevilor de la școala profesională, prin participarea la stagii de formare în companii din spațiul european, în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire.
Contextul intern care a condus la elaborarea și depunerea proiectului a fost lipsa dotărilor necesare efectuării stagiilor de practică în incinta unității de învățământ. Pentru că nu s-a investit în dotări pentru atelierele-școală, elevii lucrează cu utilaje învechite, iar acest lucru se răsfrânge asupra laturii practice a pregătirii, ei nereușind să pună în practică cunoștințele teoretice acumulate.
În ceea ce privește contextul extern, din pricina lipsei unor agenți economici mari, care să poată asigura o pregătire practică de calitate, pe utilaje performante, moderne, sub monitorizarea unor tutori calificați, șansele elevilor noștri de a-și găsi un loc de muncă după absolvire, în domeniul lor de pregătire, sunt reduse. Fără stagii moderne de pregătire practică, viitorilor absolvenți de școala profesională le lipsesc abilitățile practice necesare integrării pe piața muncii.

OBIECTIVE:

1. Dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și abilităților cheie necesare integrării pe piața muncii locală, națională și europeană, adaptarea la tehnologiile şi practicile de muncă în continuă schimbare;
2. Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin integrarea activităților de cooperare europeană în oferta curriculară a școlii;
3. Combaterea absenteismului și abandonului școlar prin încurajarea participării elevilor cu oportunități reduse și din zona rurală în proiecte de mobilitate;
4. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și a abilităților de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
5. Dezvoltarea competențelor interculturale, înțelegerea diversității culturale europene, promovarea toleranței și respectului pentru alte popoare și culturi;
6. Promovarea dimensiunii europene instituției școlare, prin schimburi de experiență și bune practici la nivel european.

PARTENERI:

Bascontriz – producător de semi-remorci, remorci, bene, containere și alte structuri metalice speciale personalizate, legate de transportul mărfurilor.

Armindo Sousa Metalúrgica, Lda. – una dintre cele mai importante companii locale, cu capital majoritar spaniol, care fabrică containere pentru ambalarea gheții, structuri metalice pentru transport mărfuri, containere maritime care sunt livrate în țări din Africa, Orientul Apropiat sau America Sud.

Aquafer, Lda – cel mai mare producător din regiunea Braga și unul dintre cei mai importanți din Portugalia, de boilere, sisteme de încălzire, panouri metalice solare, structuri metalice de uz industrial și casnic, rezervoare de apă, accesorii mecanice necesare pentru instalarea sistemelor de apă și încălzire.

ACTIVITĂȚI:

Activitățile puse în practică pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost:
1. Formarea echipei de management a proiectului și a echipei de selecție a grupului țintă.
1. Selecția grupului țintă: stabilirea criteriilor de selecție a participanților, a probelor de evaluare și a calendarului evaluării; organizarea probelor de selecție; stabilirea și anunțarea rezultatelor procesului de selecției.
2. Pregătirea participanților: formarea echipei de pregătire a participanților (pedagogică, lingvistică și culturală); organizarea pregătirii.
3. Organizarea logistică a mobilității: aranjamentele de călătorie (bilete avion, transfer aeroport), achiziționarea asigurării obligatorii; completarea și semnarea contractelor individuale cu participanții la stagiu;
4. Organizarea stagiilor de mobilitate, în colaborare cu organizația intermediară și organizațiile de primire din Portugalia; monitorizarea derulării stagiului prin intermediul profesorilor însoțitori.
5. Evaluarea rezultatelor stagiului de pregătire practică, după întoarcerea participanților.
6. Raportarea: completarea rapoartelor individuale ale participanților la stagiul de formare.
7. Diseminarea activităților din stagiile de practică și multiplicarea rezultatelor proiectului.

REZULTATE:

Prin implementarea proiectului, 40 de elevi au efectuat 90 ore de pregătire practică în cadrul unor companii din Portugalia, dobândind o valoroasă experiență internațională, cunoștințe și abilități practice necesare integrării pe piața muncii după absolvire, conform SPP pentru Lăcătuș mecanic prestări servicii, Nivel 3: URI 2 – Realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie generala (IX), URI 6 – Realizarea asamblărilor mecanice (X) și URI 7- Realizarea confecțiilor metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc (XI).
Proiectul a contribuit la dezvoltarea ofertei curriculare a unității de învățământ, prin integrarea într-un curs opțional (CDL) a unor aspectele din timpul stagiului de pregătire practică.
40 de elevi și-au îmbunătățit competențele lingvistice și de comunicare într-o limbă străină, precum și competențele interculturale.
Proiectul a contribuit la diminuarea absenteismului și a abandonului școlar, oferind elevilor din mediile defavorizate (rural și cu oportunități reduse) șansa formării profesionale la nivel european, la îmbunătățirea imaginii școlii și la promovarea dimensiunii europene a formării profesionale oferite de instituția noastră, facilitând schimbul de cunoștințe și bune practici la nivel european.