ANUNȚ CONCURS INFORMATICIAN IA

LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ” TULCEA  cu sediul în localitatea Tulcea str. Tineretului nr.2 organizează concurs de ocupare a următorului post vacant, perioadă nedeterminată INFORMATICIAN IA.

Concursul se va desfășura la sediul liceului, localitatea Tulcea,  str. Tineretului , nr 2:

 • Proba scrisă:  10.02.2022  ora 10.00
 • Proba practica : 11.02.2022 ora 10.00
 • Proba interviu : 11.02.2022 ora 11.00

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru INFORMATICIAN IA:

 • Studii superioare cu diplomă de licență;
 • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – minim 7 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta dosarul de înscriere  pana la data de 31.01.2022, la secretariatul unității.

Relații referitoare la organizarea concursului :

Date contact: 0240535718

E-mail:coandatl@gmail.com

Site: www.coandatl.com

Nr. crt.Etapa de concursData/ perioadaOraLocația
1.Depunerea dosarelor candidaților17.01.2022-31.01.20229.00-15.00Secretariat
2.Selecția dosarelor01.02.202210.00-11.00 
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor01.02.202213.00Avizier
4.Depunerea contestațiilor01.02.202214.00Secretariat
5.Afișarea rezultatelor contestațiilor01.02.202215.00Avizier
6.Proba scrisă10.02.2022 10.00Sala de examen
7.Afișarea rezultatelor în urma probei scrise10.02.2022 14.00Avizier
8.Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise10.02.2022 15.00Secretariat
9.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba scrisă10.02.2022 16.00Avizier
10.Proba practică11.02.2022 10.00Secretariat
11.Afișarea rezultatelor în urma probei practice11.02.2022 11.00Avizier
12.Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice11.02.2022 12.00Secretariat
13.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor11.02.2022 12.30Avizier
14.Proba interviu11.02.2022 13.00Sala de examen
15.Afișarea rezultatelor în urma probei interviu11.02.2022 14.00Avizier
16.Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei interviu11.02.2022 15.00Secretariat
17.Afișarea rezultatelor în urma probei interviu11.02.2022 15.30Avizier
18.Afișarea rezultatelor finale11.02.2022 16.00Avizier

I. CONDIȚII GENERALE:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS  VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menționată, într-un dosar cu șină

care va fi înregistrat la secretariat:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului;

b) copia actului de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverința care sa ateste vechimea in munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, sau extras REVISAL;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) Certificat de integritate comportamentală

*Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

* Adeverința care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b), c), și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

TEMATICA:

 1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte, depanare
 2. Instalarea si configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, drivere, aplicații
 3. Instalarea si configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere, multifuncționale;
 4. Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie și protocoale
 5. Cunoștințe generale despre echipamentele de rețea (configurare swich, access piont, router wireless)
 6. Configurare si administrare rețele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server
 7. Sistem de operare  Windows 7, 8, 10, 2003 Server, 2012 Server;
 8. Instalare și configurare, utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016;
 9. Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (e-mail, World Wide Web, transfer de fișiere, DNS etc. )
 10. Cunoștințe despre lucrul cu baze de date.
 11. Actualizare site-uri
 12. Suita Microsoft Office 365 (Word, Excel, Acces, Microsoft Teams, Google Suite , Google Forms, Microsoft Forms)
 13. Platforme educaționale, administrare și configurare GSuite, și ADMA 
 14. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din Romania (SIIIR)

BIBLIOGRAFIE:

 1. Adrian Munteanu, Valerica Greavu – Șerban – Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice, Editura
 2. Polirom, Tehnologia Client/server pentru toți, autor: Doug Lowe
 3. Microsoft Office – manual de utilizare (2007, 2010, 2013, 2016)
 4. Windows – manual de utilizare (7, 8, 10)
 5. Baze de date. Terminologie, proiectare, SQL, Access, Ioan Mocian, 2007
 6. Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 7. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree
 8. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
 9. Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban
 10. BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcționalitate, Iaşi, Polirom
 11. Ghid utilizare Microsoft Teams
 12. Ghid utilizare Google GSuite

Etapele desfășurării concursului  :

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă : minimum 50 puncte din maxim 100 puncte;
 • Proba practică : minimum 50 puncte din maxim 100 puncte;
 • Interviu   minimum 50 puncte din maxim 100 puncte;

  Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă şi proba practică. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Posted in: Informații utile

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns